Saltar navegación

Exercicios

Observa a estrutura interna das seguintes formas verbais: andamos, andaba, andarades, andemos, varriades, varreredes, varresen, partiches, partirías.

 

 

RAÍZ

V.T

MMT

MNP

Pres. Ind.

And-

-a-

-Ø-

-mos

Copreté. Ind.

And-

-a-

-ba-

-Ø

Antepret. Ind.

And-

-a-

-ra-

-des

Presente subx.

And-

-Ø-

-e-

-mos

Copreté. Ind.

Varr-

-i-

-a-

-des

Futuro ind.

Varr-

-e-

-re-

-des

preté. Subx.

Varr-

-e-

-se-

-n

Preté. Ind.

Part-

-i-

-Ø-

-ches

Pospreté. Ind.

Part-

-i-

-ría-

-s

 

 

Ando

And-

 

-Ø- *

o

Andas

And-

-a-

-Ø-

-s

Anda

And-

-a-

-Ø-

-Ø-

Andamos

And-

-a-

-Ø-

-mos

Andades

And-

-a-

-Ø-

-des

Andan

And-

-a-

-Ø-

-n

* os presentes de indicativo, imperativo e pret. perf. non teñen MMT

VT

Indica cal é a VT das seguintes formas verbais (emprega guión para as ausencias):

Comía:

Saes:

Comiches:

Asubiaron:

Comamos:

  

Actividade de encher espazos

Identifica o elemento resaltado (emprega VT, MMT ou MNP)

Saio: sa-i-o:

Saiu: sa-i-u:

Comía: com-í-a:

Saltei: salt-e-i:

Sae: sa-e:

  

Análise da estrutura verbal

Analiza morfoloxicamente as seguintes formas verbais (separa o lexema, a vogal temática e a desinencia), cando deba quedar en branco pon dous guións:


Raíz

VT

MMT

MNP

Bailaremos

Caiamos

Saín

Coubermos

Mercastes

Releu

Andamos

asubiastes

meteremos

Sairíamos

cantaramos

puxeren

comiades

reduzo

liches