Saltar navegación

Autoavaliación 1

1

Analiza morfoloxicamente as seguintes formas verbais (pon - no caso de ausencia):

 

Raíz

VT

MMT

MNP

canto

frites

saíches

cantardes

mercaríamos

  

2

Nunha pastorela de Joam Airas unha pastora despide ao cabaleiro con estas palabras:

-Senhor, por Santa Maria,

non estedes máis aquí,

mais ide-vos vossa via, (1)

faredes mesura i;

Ca os que aquí chegaren (2)

Pois que vos aquí acharen (3)

Ben dirán que máis ouvi. (4 e 5)

 

Identifica os verbos resaltados.

1: p , tratamento de cortesía

2: p ,

3: p ,

4: p ,

5: p ,

  

3

Conxuga o futuro do subxuntivo e o pretérito do subxuntivo de ser, ir e andar.

 

ser

ir

andar

Futuro de subxuntivo

Pretérito de sunxuntivo

  

4

Indica cales son abertas (a) e cales pechadas (p) na vogal do radical:

Almorzar: almorzo ( ), almorzas ( ), almorza ( ), almorzamos ( ), almorzades ( ), almorzan ( ).

Botar: boto ( ), botas ( ), bota ( ), botamos ( ), botades ( ), botan ( ).

  

5

Completa como proceda (i,E,e):

Minto, m ntes, m nte, m ntimos, m ntides, m nten

  

6

Escribe os participios dos seguintes verbos:

Coller ( , ), desenvolver ( , ), enxoitar ( , ), escoller ( , ), mancar ( , ).
  

7

Traduce:

Esteban, no oyes? Dice que no quepo en el coche y aunque yo no quiera, me echará.

.

  

8

Unha destas oracións non admite infinitivo conxugado, cal é?

1-Cando remates de estudar, avísame.

2-Debes chamar por teléfono a teu pai.

3-Vímolos cando ti baixabas o lixo.

A número

  

9

Unha destas frases é incorrecta; indica cal:

1- Hai tres días que non te vexo.

2- Fai tres días que non te vexo.

A incorrecta é a

  

10

Conxuga:

P4 pretérito imperfecto indicativo do verbo “caer”:

P4 presente de subxuntivo do verbo “caer”: