Os grupos consonánticos (e exercicios)

Os grupos consonánticos: presentación power point.
Icono de iDevice

Os grupos consonánticos -ct- e -cc-

Nos grupos consonánticos -cc- e -ct- suprímese a consoante que segue as vogais i e u: produto, conflito. Só se mantén en tecnicismos e palabras cultas de escasa frecuencia: deíctico.

Icono de iDevice

Os grupos consonánticos –pc- e –pt-:

Mantéñense estes grupos nos cultismos: aceptar, opción.

Perden o primeiro elemento: adscrición, cativar, catividade, circunscrición, descrición, ditongo, inscrición, sétimo, setembro, setentrional, subscrición, transcrición, tritongo.


Icono de iDevice

Os grupos consonánticos bl, cl, fl, gl, pl:

Escríbense con bl: blindar, bloque, blusa, público, sublime…

Escríbense con cl: claro, claridade, declarar, incluír, proclamar, reclamar…

Escríbense con fl: flan, flanela, flor, flota, rifle…

Escríbense con gl: glaciar, globo, gloria…

Escríbense con pl: aplicar, copla, diploma, exemplo, placa, planta…


Icono de iDevice

Os grupos consonánticos br, cr, fr, gr, pr:

Escríbense con br: abrandar, branco, brandir, brasón, dobrar, nobre, nubrar, obrigar, redobrar…

Escríbense con cr: almiscre, cravar, cravo, cravuñar, escravo, recruta…

Escríbense con fr: afrouxar, chifrar, chifre, fraco, frauta, frecha, fregués, fretar, frouxo…

Escríbense con gr: fragrancia, regra, singradura, xograr…

Escríbense con pr: apracíbel, aprazar, compracer, cumprir, desprazar, emprego, pracer, prata, prato, prazo, pregar, preito, soprar, soprete…


Icono de iDevice

Os grupos consonánticos –pn-, -ps-, -pt-:

Adoitan escribirse en palabras cultas, aínda que na fala se elimine a primeira consoante: pneumático, pseudónimo, psique, psicoloxía, psiquiatría, pterodáctilo… 


Icono de iDevice Exercicio: -pc-, -pt-

Nas seguintes palabras engade –p- onde sexa necesario (pon un trazo "-" onde non precise nada):

Ace tar

Descri ción

timo

Inscri ción

O ción

Di tongar

Subscri ción

Circunscri ción

Ca tividade

Ca tivar

Se tentrional

Di tongo

Se tembro

Tri tongo

Adscri ción

Transcri ción

  
Icono de iDevice Exercicio r/l

Coloca r ou l onde corresponda:

B anco, apacíbel/apacib e, reg a, p anta, sop ar, dob e, dob ón, p acer, c aridade, p ato.

  
Icono de iDevice Exercicio c/p

Pon c, p ou nada (neste caso emprega un guión) onde corresponda:

Estru tura, tradu ción, dic ionario, corru to, corru ción, produ to, produc ión.