Más exercicios b/v

Exercicio 1

As palabras que comezan por bu-, bur, e bus- escríbense todas con b?

-ucaneiro, -ufanda, -ulir, - urbulla, -usca, -uche, -ufarda, -ulló, -uril, -utano, -ucina, -ufos, -urullo, -uque, -urla, -uxaina, -úfalo, -ulebule, -uraco, -urro, -uxías.Icono de iDevice Exercicio 2

Pon v ou b, segundo proceda.

 

Coraxe: alor  //  Materia orgánica en descomposición, mofo: alor

Cada uva: ago // impreciso: ago

  
Icono de iDevice Exercicio 3
Identifica o que se ve nas seguintes fotografías.

; en galego tamén se coñece como "trompo" ou "peón".

 

; en galego tamén se coñece como "carrabouxo".

  , froito da figueira (non é figo).

  
Icono de iDevice Exercicio 4
Enche os ocos con B ou V segundo corresponda:

Pol o

Cho er

di ertido

le antar

í ora

ulto

le itar

úfalo

ufanda

aci ro

iólogo

pri ilexio

usto

erniz

escara ello

chu asco

carní oro

di isible

sal ación

inte

ol oreta

a ó

in erno

aga undo

oitre

gra ar

ou ido

en ido

urullo

retri uír

a undante

lom o

docea o

le re

asoira

a elá

ára e

trisíla a

aleiro

automó il

a re iatura

arrer

e entual

ad er io

primiti o

agamente

optati o

di isión

a ulia

a dome

er o

na o

cónca o

ado

oda

es elto

re entar

sua e

la erca

su fusil

ermello

A ella

il

é ano

respecti o

no e

di orcio

ca alo

ci ilidade

igamia

i lioteca

la a o

ha ilidade

a raiado

co arde

tra ador

gara anzo

o

u ela

isturí

e ida