Exercicios b/v

Icono de iDevice Exercicio 1

Coloca nas seguintes familias léxicas “b” ou “v” (a principio de liña deberán ir en maiúscula):

Ca alo, ca algar, enca algamento.

Chu ia, chu asco, chu asqueiro.

rillo, rillar, a rillantar, rillante.

il, mo ilidade, inmó il.

aso, idro, otella.

Pro a, pro ar, apro ar, apro ado.

arrer, arredor/a, asoira, ertedoiro.

ello, ellez, a ellentar.

erme, ermello.

eleza, eldade, onito.

arra, arranco, em arrancar.

  
Icono de iDevice Exercicio 2
Pon b/v, segundo corresponda, nas seguintes formas verbais:

 Esti o, esta a, ou, aila a, manda ades, sosti en.

  
Icono de iDevice Exercicio 3
Estas palabras teñen un “b” e un “v”. Colócaos como proceda:

re e -//- a re iar

 a sol er

ra o - //- ra ura 

o ser ar 

er orrea 

í ora 

her í oro.

  
Icono de iDevice Exercicio 4
Localiza o intruso (a palabra incorrecta) e escríbea correctamente no espazo ó xeito:
Baleiro, absorber, bulto, bárbaro =

Bramar, berza, burla, branco =

Vide, vez, vida, var, vil, val =

Cobarde, mobilidade, birlos, bárbaro =

  
Icono de iDevice Exercicio 5
Completa con b/v como proceda:

Imos   tra allar   a   conxugación   er al.  Faremos  unha  

pro a   co   er o   ailar.

Gra o   un   ídeo   co   mó il   para  amosarllo  á  miña 

a ogada.

Escri e: “Ningún conflito   élico   ale   unha   ida”.

A   sa er   uscar   en   a   información   dé olle   o  

apro ado   en   ioloxía.

  
Icono de iDevice Exercicio 6
Completa con b/v como proceda:

No   oita o   erso   o ser amos   un   enca algamento.

Nunha   oda,   os   noi os   fanse   un   voto  de  fidelidade.

Se  me  piden  opinión,  oto   polo  que mellor   bote   o   alón.

Teño a tarxeta do teléfono   mó il   chea,  ouna   aleirar.

A miña avoa bótalle garavanzos ós callos.

  
Icono de iDevice Exercicio 7

 

                                                                 Bou

 

Completa con b/v como proceda:

-Vés connosco, que imos a Bueu?.

-Se  ou a  ueu nun  ou,  ou. Se non  ou  nun  ou, non  ou.