Saltar navegación

Repaso teórico

O substantivo

Completa co termo axeitado:

Os substantivos son clase de palabras que * seres ou entidades concretas ou . Están formados por un lexema e por gramaticais de xénero e .

Clasificación: substantivos : sinalan un determinado ser entre os demais da súa clase: topónimos, antropónimos, .

Substantivos : designan xenericamente a todos os seres dunha e tamén unha .
Por : Primitivos: (non conteñen ningún morfema derivativo) (conteñen morfemas derivativos: aumentativos, despectivos, formadores de xentilicios).

Por composición: Simples (formados por un só lexema), .

Por : Abstractos (designan dos seres, accións ou estados que só existen no pensamento) Concretos (designan seres que teñen unha existencia real e son perceptibles polos sentidos). Non contábeis: (de materia, non se poden contar, pero si ou ). Contables: individuais (refírense en singular a un só obxecto). Colectivos (designan en singular un de entidades ou individuos da mesma especie).

*Vale o termo sinónimo "sinalan".

  

O adxectivo

Completa co termo axeitado:

Os adxectivos son palabras que expresan do substantivo, ao cal acompañan e co que en xénero e número. Funcionan como do núcleo do sintagma .

Clasificación: (epítetos): expresan unha calidade propia do substantivo polo que non lle engaden ningún trazo particularizador. : indican unha calidade que pode ter ou non un substantivo, polo cal a extensión do significado deste.

Xénero do adxectivo: non é unha categoría propia do adxectivo, senón que a toma do susbstantivo ao que acompaña. Existen adxectivos cualificativos (azul) e outros con (bo, boa). Número do adxectivo: a maior parte presentan flexión de número e forman o plural do mesmo xeito que o substantivo. do adxectivo: positivo, comparativo e superlativo: expresa a calidade no seu grao máis alto.