Saltar navegación

Autoavaliación (competencia media)

Exercicio 1

É correcto?

Ulos cartos para mercar o pan?
Verdadeiro Falso

Exercicio 2

O demostrativo sempre vai diante do substantivo.

Verdadeiro Falso

Exercicio 3

Este é un bo libro de lectura

O elemento resaltado é un pronome?

 

Verdadeiro Falso

Exercicio 4

É correcto o uso do posesivo da seguinte oración?

Ese teu fillo é listo coma un allo.

Verdadeiro Falso

Exercicio 5

Completa a seguinte definición de demostrativo:

Os demostrativos as persoas ou cousas designadas polo , situándoas no ou no tempo. Teñen, polo tanto, un valor .

  

Exercicio 6

Constrúe unha oración que indique o mesmo, pero empregando o posesivo de propiedade exclusiva:

Xoán ten coche propio.

.

Forma parte do carácter de Alicia ser puntual.

.

  

Exercicio 7

Como se denomina este posesivo?

Cando mi madre me levaba con ela, el anoxábase.

Posesivo .

  

Exercicio 8

Read the paragraph below and fill in the missing words.

Collede cada un unha folla / Collede cadansúa folla.

¿Como se denomina o elemento resaltado? .

  

Exercicio 9

Se os do taller aquelan a tempo o coche, voute buscar.

Na oración anterior, "aquelan" é un verbo ou un demostrativo?